شما می توانید اینستاگرام را در تمام مرورگرهای بزرگ وب استفاده کنید. برای اطمینان از اینکه بهترین تجربه ممکن را داشته باشید، توصیه می کنیم از آخرین نسخه ی یکی از مرورگرهای زیر استفاده کنید.