اینستاگرام معروف ترین اپلیکشین عکس در جهان سالانه تصاویر منتخب این برنامه را منتشر می کند که امسال تصاویر خود را انتخاب کرد

اینستاگرام برترین عکس های خود را در قالب بسته تصویری با کاربران به اشتراک گذاشته است.

تصاویر منتخب اینستاگرام در سال 2016

تصاویر منتخب اینستاگرام در سال 2016

تصاویر منتخب اینستاگرام در سال 2016

تصاویر منتخب اینستاگرام در سال 2016

تصاویر منتخب اینستاگرام در سال 2016

تصاویر منتخب اینستاگرام در سال 2016

تصاویر منتخب اینستاگرام در سال 2016

تصاویر منتخب اینستاگرام در سال 2016

تصاویر منتخب اینستاگرام در سال 2016

تصاویر منتخب اینستاگرام در سال 2016

تصاویر منتخب اینستاگرام در سال 2016

تصاویر منتخب اینستاگرام در سال 2016

تصاویر منتخب اینستاگرام در سال 2016

تصاویر منتخب اینستاگرام در سال 2016

تصاویر منتخب اینستاگرام در سال 2016

منبع : باشگاه خبرنگاران

***