اینستاگرام برای کمک به کاهش هرزنامه، اجازه نمیدهد بیش از 7500 نفر را دنبال کند.
هر کسی که تلاش میکند بیش از 7،500 نفر را دنبال کند پیغام خطا را بدون در نظر گرفتن تعداد کسانی که او رادنبال می کنند مشاهده خواهد کرد. هر کسی که در حال حاضر بیش از 7،500 نفر را دنبال می کند، این کار را قبل از این تغییر انجام داده است..